Is Am Are

Is Am Are:
คุณพ่อมาร์ติน เดอ ตูรส์ ธินากร ดำรงอุษาศีล (พ่อแชะ)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 4 นาที

สวัสดีครับ พ่อชื่อ คุณพ่อมาร์ติน เดอ ตูรส์ ธินากร ดำรงอุษาศีล (พ่อแชะ) 

ระดับการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนบ้านขุนแปะ
มัธยมตอนต้น 1-3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา (โทกหวาก)
มัธยมตอนปลาย โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
ศึกษาต่อประเทศอินเดีย 2 ปี
จบชั้นปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัญชาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2008
จบชั้นปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2012
เป็นสัตบุรุษวัดอัครเทวดาราหาแอล ขุนแปะ
สังกัดคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม

สถานที่ทำงาน 

ปัจจุบันนี้ประจำอยู่ ณ ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโป่งงาม แม่สาย เชียงราย และวัดพระหฤทัยห้วยไร่ แม่จัน เชียงราย ชีวิตความเป็นอยู่และภารกิจหลักๆที่ได้รับมอบหมาย ก็มี 3 ส่วนด้วยกันคือ 

  1. ช่วยงานศูนย์ทำหน้าที่เป็นจิตตาธิการศูนย์คาทอลิกเด็กและเยาวชนในศูนย์
  2. ทำหน้าที่เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยห้วยไร่ 
  3. ทำหน้าที่เป็นจิตตาภิบาล แผนกเยาวชนสังฆมณฑล เชียงราย และจิตตาธิการเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ โซนเขตปกครองเชียงราย 

ภารกิจส่วนใหญ่จะเน้นภารกิจงานอภิบาลในเขตวัดปกครองซึ่งทั้งหมดมีจำนวนวัด 9 วัด หรือ 9 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ รวมกับศูนย์คาทอลิกเป็น 10 วัด จำนวนคริสตชนจำนวนมากพอสมควร คริสตชนเป็นชาติพันธุ์ (อาข่า) มีความเชื่อความศรัทธาดีมาก 

ภารกิจที่ทำมีหลากหลาย เช่น การประกอบพิธีกรรม การเยี่ยมเยือนชาวบ้าน การสวดภาวนาประจำบ้านตามโอกาสต่างๆ ฯลฯ 

ที่สำคัญมีจำนวนเด็กและเยาวชนเยอะมากมาย และเด็กและเยาวชนดังกล่าวมีเอกลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าโดดเด่นมากมายเช่น ภาษาและวัฒนธรรม การแต่งกาย พิธีกรรม พิธีการ ต้อนรับ การมีไมตรี และการมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ ความรักในศิลปวัฒนธรรมแนวทางปฎิบัติตามประเพณี มีความหลากหลาย 

ด้านงานเยาวชนในเขตปกครอง เยาวชนในเขตวัดต่างๆ วิถีชีวิตเป็นแบบระบบแขวง แต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านมีผู้นำและมี แนวทางปฎิบัติที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมของพระศาสนจักรและบทบาทในการทำหน้าเป็นคริสตชนในวัดนั้นๆ 

ความคาดหวัง

พ่อไม่ได้หวังอะไร เพียงแต่ว่า แต่ละวัน สวดให้เยาวชน พี่น้องคริสตชน หรือ แต่ละโอกาส ที่มีโอกาสให้เยาวชนนั้นมีเวลาสัมผัสกับพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเขา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทางพิธีกรรมของพระศาสนจักรและบทบาทหน้าที่ อันพึงปฎิบัติของความเป็นคริสตชน ในความเป็นตัวตนของเขา ในชีวิตประจำวันของเขา คือ แต่ละวันให้ตระหนักเพียงว่า พระเจ้าอยู่กับเขา เขาไม่ได้อยู่คนเดียว ให้รู้สึกเสมอว่ามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขา และสิ่งดีๆ ก็จะตามมาเอง เพราะหากเขารับรู้และตระหนักเสมอว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิต เขาจะรู้ว่า เขาจะดำเนินชีวิตอย่างไร แบบไหน 

ความคาดหวังของพ่อต่อพระศาสนจักร

พระศาสนจักรมีพระจิตเจ้าทรงนำอยู่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้ามีแผนการของพระองค์ เพียงแต่สังเกตเครื่องหมายของกาลเวลาว่าบริบทของพระศาสนจักร ไม่ว่า คน วัด ชุมชน ภาษา วัฒนธรรม อยู่ในบริบทอย่างไร แล้วเราจุ่มชีวิต (incarnation) กลมกลืนกับบริบทนั้น เราจะเข้าใจวิถีทางของแผนการของพระองค์ จึงไม่คาดหวังอะไร เพียงแต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ในเครื่องหมายกาลเวลา ตามพื้นที่บริบท ความสมหวังก็จะมาเอง

ความหวังต่อวัด 

คือ แต่ละวัน ให้นึกถึงพระ ตระหนักรับรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตเขา เท่านี้ ความเชื่อ ความรัก ความหวัง จะอยู่กับประชาสัตบุรุษในเขตวัดนั้นๆ เราอยู่วัดแล้วสุขใจ ชาวบ้านอยู่กับเราแล้วสุขใจ แค่นี้ วัดของเราก็น่าอยู่ 

ถ้าคุณสามารถทำสิ่งใดได้สักอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่คุณอยากจะทำให้พระศาสนจักร 

ในแต่ละวันแค่เริ่มต้นด้วย เดชะพระนามพระบิดา…..ก็เป็นอะไรที่ทำให้พระศาสนจักรแล้ว (หมายถึงการภาวนา) แต่สิ่งสำคัญคือ เราทุกคนมีทำพระพรพิเศษ หรือ พรสวรรค์ ที่มีอยู่ ต่อยอดให้เกิดคุณค่าและความหมายต่อชีวิต และต่อสังคม เพราะพระพรนี้มาจากพระเจ้า เราสรรรเสริญพระเจ้าด้วยพระพรนั้นๆ ก็เป็นเทียนเล็กๆที่ส่องแสงให้พระศาสนจักรว่า ผู้คนได้สัมผัสพระเจ้าได้ผ่านทางพระพรนั้นๆได้  เช่น งานศิลปะต่างๆ พ่อชอบงานศิลปะ เมื่อมีโอกาส ก็จะพยายามใช้พระพรดังกล่าวให้พี่น้องสัตบุรุษได้สัมผัสพระเจ้าผ่านทางงานศิลปะต่างๆ