LATEST NEWS

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 สังฆมณฑลอุดรธานี

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ร่วมกับสังฆมณฑลอุดรธานี จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2023 ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ในหัวข้อ “Rise up and Act! Youth for Change” ภายใต้พระวรสาร “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง” (ลก 1:39) มาเป็นหัวข้อนำของค่ายฯ ในปีนี้ …เพิ่มเติม

 

The Courage to Be Happy

โดย สิทธิพงษ์ พันธุโสภณ | < 1 นาที

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 8

โดย วรินทร เหมะ | 2 นาที

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 7

โดย วรินทร เหมะ | 2 นาที

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 6

โดย วรินทร เหมะ | 3 นาที