Is Am Are

Is Am Are : คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ (พ่อเอ้ก)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

ชื่อ คุณพ่อ สเตฟาโน ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ชื่อเล่น พ่อเอ้ก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1. จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

2. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

3. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก

4. อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาเทวจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

ความคาดหวังในงาน และในเยาวชน

          เยาวชนทุกคนเปรียบเสมือนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเปิดรับเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่หว่านลงไปในผืนดินของเขา ดังนั้น สิ่งที่พ่อคาดหวังในงานเยาวชน คือ ในเมื่อพ่อมีโอกาสหว่านเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา คุณค่าแห่งวัยเยาว์ เสาหลักแห่งความเชื่อ ความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ความสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว การท่องเที่ยวแสวงบุญ การสนองคุณพระเจ้า ฯลฯ พ่อก็จะหว่านลงไปในเต็มที่ ที่เหลือเป็นพระเจ้าผู้ทรงบันดาลในสิ่งเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นในใจของพวกเขาเอง แม้ว่าสิ่งที่หว่านลงไปในเวลานี้ อาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีทันใด อันเนื่องมาจากสภาพชีวิตที่ต้องเติบโต ก้าวหน้า พวกเขาต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ต้องทำงาน สร้างครอบครัวให้มั่นคง แต่อย่างน้อย ในช่วงเวลาเหล่านี้ให้มีพระเจ้าอยู่ในชึวิตของพวกเขาเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว และถ้าหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า บรรดาเยาวชนที่เคยได้รับเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เหล่านั้น (ได้กลายเป็นผู้ใหญ่) ก็จะกลับมาสนับสนุน ส่งเสริมกิจการงานต่างๆของวัดและชุมชนสืบต่อไป

More for you

Is Am Are : คุณสิทธิพงษ์ พันธุโสภณ (พี่เจ)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

Is Am Are : คุณสุรเดช พูนทับ (ไอซ์)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที