Is Am Are

Is Am Are : Fr.Nguyen Van Loung

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที

สวัสดีครับ… ผม “พ่อเลือง” คุณพ่อโจเซฟ เหงียน วัน เลือง พระสงฆ์คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ในประเทศไทย ผมเป็นชาวเวียดนามและสมัครมาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการมาฝึกงานอภิบาล (regency) 3 ปี  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 – 2019 โดยในปีแรกผมเรียนภาษาไทย และช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม ผ่านทางความช่วยเหลือของ  JRS (Jesuit Refugee Services) หลังจากนั้นผมได้รับหน้าที่ให้ทำงานในแผนกต้อนรับของ JRS ซึ่งเป็นงานที่มีความหมายและท้าทายสำหรับผมมาก หลังจากนั้นหนึ่งปี ผมย้ายไปฝึกงานอภิบาลที่สวนเจ็ดริน จ. เชียงใหม่ ในฐานะจิตตาธิการนิสิตนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ และไปศึกษาต่อด้านเทววิทยา จนได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

หลังจากบวชแล้ว ผมได้รับมอบหมายให้เป็นจิตตาภิบาลศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (The Catholic Student network of Thailand) และเริ่มต้นงานตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2023 ซึ่งมีเครือข่ายงานอภิบาลใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ…

  1. ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ตั้งอยู่ที่บ้านเซเวียร์ กรุงเทพฯ
  2. นิสิตนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่สวนเจ็ดริน จ.เชียงใหม่
  3. นิสิตนักศึกษาคาทอลิกที่อยู่ในสังฆมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นผู้ร่วมทางกับบรรดานักศึกษา และช่วยเขาให้เติบโตในด้านชีวิตฝ่ายจิต (Spiritual life)
  2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสังคมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือต่อสังคม (Social awareness and responsibility)
  3. ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือในเครือข่ายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ (Movement nationwide)
  4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย (Unity in Thailand)

บุคคลเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. นิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
  2. กลุ่มค่ายนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์
  3. กลุ่มเยาวชนมากิสประเทศไทย (MAGIS Thailand)

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 นิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

เราทำงานอภิบาลร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาคาทอลิกในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีพระสงฆ์จิตตาภิบาลเยาวชนทุกสังฆมณฑลเป็นผู้ร่วมงานอภิบาล ซึ่งมีกิจกรรมทั้งด้านการส่งเสริมชีวิตฝ่ายจิต ได้แก่ การร่วมพิธีมิสซาเป็นประจำ การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ นำการไตร่ตรองประสบการณ์ชีวิต และการจาริกแสวงบุญ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำด้วย เช่น การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ การจัดสัมมนา สมัชชา การชุมนุมและการแบ่งปัน กิจกรรมเยี่ยมเยียน กีฬาสัมพันธ์ และที่สำคัญคือการเดินร่วมทางกับบรรดานักศึกษา ด้วยการรับฟัง และให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มค่ายนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์

          จุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสังคม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมคุณค่าชีวิตตามจิตตารมณ์แห่งการรัก รับใช้เพื่อนพี่น้องผู้ยากไร้ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญอิกญาซีโอ ด้วยการจัดค่ายอาสาพัฒนาในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล และมีความต้องการพิเศษเพื่อช่วยให้ชาวบ้านดำรงชีวิตที่ดีขึ้น เช่น เมื่อปี ค.ศ. 2023 นักศึกษาได้ร่วมกันก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคอนกรีตเพื่อการดำรงชีวิต ณ หมู่บ้านแม่ป๊อก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการค่ายนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์ ได้ร่วมกันหาทุนจากการขายสินค้าและการบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธา และเชิญชวนเพื่อน ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เดินทางไปช่วยกันก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคอนกรีต เพื่อให้ชาวบ้านแม่ป๊อก ได้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดในการบริโภค

กลุ่มเป้าหมายที่ 3 กลุ่มเยาวชนมากิส ประเทศไทย (MAGIS Thailand)

คำว่า “มากิส” หมายถึง “มากขึ้น ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น” ในความหมายตามจิตตารมณ์ของนักบุญอิกญาซีโอ
แห่งโลโยลา คือ ความปรารถนาที่จะส่งเสริมผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ให้มีความเชื่อ               มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการไตร่ตรองชีวิต มีการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วน และวางรูปแบบการเจริญชีวิตตามหลักคุณค่าพระวรสาร และการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องตามบทบาทหน้าที่ของตน

งานอภิบาลนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ครอบครัว สถาบันการศึกษา อาจารย์ บรรดาพระสงฆ์ นักบวช สภาอภิบาลวัด และพี่น้องคริสตชน       ทุกคนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เติบโตทั้งด้านร่างกายและชีวิตฝ่ายจิต การเดินร่วมทางกับบรรดานิสิตนักศึกษา ต้องอาศัยการรับฟัง ความเข้าใจ การปลอบใจ และให้กำลังใจ ซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายและไม่ง่ายสำหรับผม แต่อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้ทำงานเพื่อตนเอง แต่ทำ “เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น” (Ad Majorem Dei Gloriam) และความรอดพ้นของวิญญาณ

ผมเลือกคติพจน์ในวันบวชคือ…  “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  (ลูกา 1:38)  นี่เป็นข้อความจากพระคัมภีร์ที่ตรงกับความปรารถนาของผม ที่จะทำตามแบบฉบับของพระนางมารีย์ ในการตอบรับต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ในทำนองเดียวกัน ผมก็คาดหวังเยาวชนทุกคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและลุกขึ้นออกจากตัวเอง เพื่อรัก รับใช้และช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง เช่นเดียวกับ… พระนางมารีย์เมื่อทราบข่าวจากทูตสวรรค์ว่านางเอลีซาเบธ ญาติของเธอตั้งครรภ์ พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง เพื่อไปช่วยเหลือและดูแลนางเอลีซาเบธ

ขอบคุณมากครับ และขอทุกคนภาวนาเพื่อผมด้วยนะครับ

(Joining online meeting with youth ministry delegates (Vocation and Magis) in JCAP (Jesuit conference of Asia Pacific) 2023)
(Joining the Mass (มิสซาภาษามือไทย) with Kasetsart Catholic student group)
(Joining the Mass with Chulalongkorn Catholic student group Dec 2023)
(Online Free talk with campers 2023)

Contact :

More for you

Is Am Are : Fr.Nguyen Van Loung

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที