Youth News

โครงการปีเยาวชน

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที


หลักการและเหตุผล

หลังจากสังคยานาวาติกันครั้งที่สอง พระศาสนจักรเอาใจใส่ในงานอภิบาลเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่สอง ที่ทรงริเริ่มงานชุมนุมเยาวชนโลก จนมาถึงพระสันตะปาปา ฟรังซิสที่ทรงจัดการประชุมสมัชชาซีน็อตของบรรดาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อและ การไตร่ตรองกระแสเรียก” หลังจากการประชุมนี้ได้มีเอกสารขั้นตอนสุดท้ายของการประชุมสมัชชาซีน็อต ซึ่งบรรดาพระสังฆราชได้ไตร่ตรองและให้แนวทางการอภิบาลเยาวชน ต่อมาพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงเขียน พระสมณลิขิต พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ (Christus Vivit) สําหรับบรรดาเยาวชนและประชากรของพระเจ้าทุกคน

“ด้วยความรักห่วงใยเป็นพิเศษ พ่อขอมอบสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้แก่เยาวชนคริสตชนคนหนุ่มสาวทุกคน ซึ่งเป็นการเตือนถึงความมั่นใจในความเชื่อของพวกเรา และในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมลูกให้เจริญเติบโตขึ้นใน ความศักดิ์สิทธิ์และในความตั้งใจจริงต่อกระแสเรียกของลูกแต่ละคน”1

พระศาสนจักรมีพันธกิจการเดินเคียงข้าง2 เป็นเพื่อนคู่คริสต์ เพื่อช่วยบรรดาเยาวชนการเติบโตในความเชื่อ และช่วยพวกเขาในการไตร่ตรองกระแสเรียก ด้วยการก้าวออกไปพบเจอเยาวชน (Outreach) และแนวทางการประกาศพระวรสารโดยใช้โซเชียลมีเดีย ผ่านทาง ข้อความ บทเพลง วีดีทัศน์ กีฬา และวิธีอื่น ๆ ที่ช่วยให้เขาเติบโตขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่ในประสบการณ์นั้น3

ในปี ค.ศ.2018 – ค.ศ.2019 พระศาสนจักรในประเทศไทยฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ที่เป็น “ผลผลิตแห่ง เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ ท่ีเติบโตโดยเลือดเนื้อชีวิตและจิตวิญญาณของบรรดามิชชันนารีและบรรพบุรุษทางความเชื่อ”4 ด้วยการ “เป็นศิษย์ธรรมทูต” โดยใช้กระบวนการวิถีชุมชนวัด

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2019 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จเยือนประเทศไทย ทรงตรัสที่สนามศุภชลาศัยว่า

“โอกาสครอบรอบเฉลิมฉลอง 350 ปี จึงไม่ควรเป็นการฉลองด้วยความโหยหาอดีต แต่ต้องเป็น เหมือนกับเปลวไฟที่นําความหวัง เพื่อให้เราตอบสนองคําเชิญชวนของพระเจ้า ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่เหมือนกับ บรรดาธรรมทูตรุ่นนั้น นี่เป็นความทรงจําท่ีเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและการรําลึกถึงคุณงามความดี ซึ่งจะช่วยเรา ให้สามารถออกจากตัวเองเพื่อแบ่งปันชีวิตใหม่ที่มาจากพระวรสารกับสมาชิกครอบครัวที่เรายังไม่รู้จัก”5

ด้วยความต่อเนื่องจนก้าวสู่ปีพระวาจาของพระเจ้า ในปี ค.ศ.2020 จึงเป็นการริเริ่มที่ดีที่จะช่วยให้เยาวชน ตระหนึกถึงการเป็น “เพื่อนคู่คริสต์” ผ่านทางพระวาจาของพระเจ้าอันเป็นการเตรียมไปสู่ปีเยาวชน ค.ศ.2021 เพื่อเสริมสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ และฟื้นฟูชุมชนศิษย์ธรรมทูตในฐานะผู้จาริกประกาศความเชื่อ ตามแบบอย่าง คุณธรรมของบุญราศีไทยวัยเยาวชน 3 ท่านได้แก่บุญราศีเซซีลีอา บุดสี ว่องไว อายุ 16 ปี บุญราศีบีบีอานา คําไพ ว่องไว อายุ 15 ปี และ บุญราศีมารีอา พร ว่องไว อายุ 14 ปี

Reference:
1 Cf CV,n.3
2 Cf เอกสารขั้นตอนสุดท้ายของการประชุมสมัชชาซีน๊อตข้อ 91-103
3 Cf CV, n. 209-210
4 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 350ปีมสิซงัสยาม
5 สมณโอวาทของพระสนัตะปาปาฟรังซิสโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยความรักคือคำตอบ