คิดเบาๆ

Is Am Are: นายภูเบศร์ อุปพงษ์
(พี่ตุ้ย)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

Is Am Are: นายศุทธดล อรุณฉาย (ออม)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที