คิดเบาๆ

Is am are: ภราดา คฑาวุธ
สิทธิโชคสกุล

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที

Is Am Are: นายยุทธชัย เงินหล้า

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

Is Am Are: นายภูเบศร์ อุปพงษ์
(พี่ตุ้ย)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที