Life Traveller

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 4

โดย วรินทร เหมะ | 2 นาที

ความสำคัญของศาสนสัมพันธ์ ควบคู่การเสวนาที่ดี

เขียนโดย วรินทร เหมะ

ความสำคัญของงานศาสนสัมพันธ์

       ให้คำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

 1. ศักดิ์ศรีของคน ไม่ว่านับถือศาสนาใดหรือไม่ก็ตาม (ธรรมนูญ GS. ข้อ 78)
 2. สถานการณ์โลกยุคโลกาภิวัตน์ : ให้ข้อมูลเพื่อการเสวนาเสมอไป ; การยอมรับความแตกต่างอย่างเข้าใจ และสัมพันธ์กันดีได้ อาศัยการเสวนาที่จริงจัง (GS. ข้อ 43)
 3. หน้าที่ และจิตตารมณ์คริสตชน เรียกร้องให้ปฏิบัติความรักต่อเพื่อนมนุษย์แบบตรงกับความต้องการของยุคสมัย (เข้าหา เสวนา แบ่งปัน แลกเปลี่ยน) (ข้อกำหนดว่าด้วยงานแพร่ธรรมของฆราวาส ข้อ 7)
 4. หน้าที่ของพระศาสนจักรโดยรวม ส่งเสริมงานเสวนาเพื่อภราดรภาพของมนุษยชาติ (ทุกชาติ – เผ่าพันธุ์ – วัฒนธรรม) (GS. ข้อ 92) ด้วยความสมัครใจ และเต็มใจ
 5. ลักษณะการเสวนาที่ดี และมีผล
 • เปิดใจ และจริงใจ
 • พยายามเข้าใจ และใจดี ยอมรับและยกย่อง (ES. ข้อ 79)
 • มีความเสมอภาคบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นคน

ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการเสวนาที่ดี

 1. สนใจกัน ด้วยความเคารพให้เกียรติในสิทธิของกันและกัน 
 2. ศึกษา เรียนรู้จากตำรา เพื่อเข้าใจในหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจศาสนาต่างๆ
 3. เสวนากัน ด้วยเสมอภาค และสบายใจกันทั้งสองฝ่าย (อย่าคุยเรื่องเครียด หรือเรื่องความต่าง)
 4. ร่วมกันสร้างสรรค์ จะได้มีประสบการณ์ร่วมกัน เกิดความประทับใจ และสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างเหนียวแน่นกันยิ่งๆ ขึ้น