Life Traveller

ศาสนสัมพันธ์ ตอนที่ 5

โดย วรินทร เหมะ | 2 นาที

คำสอน 5 ศาสนา และความสำคัญในการทำศาสนสัมพันธ์

เขียนโดย วรินทร เหมะ

อย่าทำตนเป็นที่สะดุดต่อศาสนิกชนอื่น ๆ และสำนึกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมกับศาสนาอื่น ๆ “ไม่” เป็นอุปสรรคและสามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าคิดว่าหากตนเข้าไปทำแล้วจะก่อให้เกิดการสะดุด และขัดต่อหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันไม่ควรปฏิบัติ

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ ว่าเน้นในด้านใดบ้าง?

คำสอน 5 ศาสนา เน้นในเรื่องใดเป็นพิเศษ

 • ศาสนาพุทธ เน้น ความเมตตา
 • ศาสนาอิสลาม เน้น การสร้างสันติ
 • ศาสนาคริสต์ เน้น ความรัก
 • ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เน้น การไม่ทำลายหรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  
 • ศาสนาซิกข์ เน้น หลักแห่งความเป็นจริง

จุดประสงค์ของศาสนสัมพันธ์

 • ไม่ใช่ การโน้มนำให้เปลี่ยนความเชื่อ
 • ไม่ใช่ การโต้เถียงเพื่อเอาชนะ
 • ไม่ใช่ การรวมศาสนา

* แต่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และสร้างมิตรภาพ (พันธมิตร)   และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติ

หลักการของศาสนสัมพันธ์   “หนึ่งเดียวในความแตกต่าง”   (Unity In Diversity)

เงื่อนไขสำคัญ เคารพ  จริงใจ  เท่าเทียมกัน

ศาสนสัมพันธ์เป็นอะไร?

 • เป็นกระบวนการพูดและการฟัง การให้และการรับ แสวงหาและแบ่งปัน
 • เป็นการเปิดตนเองรับรู้ประสบการณ์ทางศาสนาของผู้อื่น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศาสนา
 • จะไม่พูดถึงเนื้อหาแท้ ๆ ของคำสอนทางศาสนา
 • อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเสมอกัน
 • อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและวางใจ
 • ยอมรับความจริงในความผิดบกพร่องของตนเอง และของศาสนิกในศาสนาของตนทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 • เป็นพยานถึงศาสนาของตนด้วยความเชื่อมั่นและยึดมั่นในขนบประเพณีของตน
 • ต้องแสดงออกด้วยความเคารพ สุภาพ ซื่อตรง มีไมตรีจิตต่อกัน
 • มีแรงจูงใจทำการเสวนาที่มาจากความรักตามคำสอนของศาสนา
 • ส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพ  ความปรองดอง  การเป็นเพื่อน  ความร่วมมือกัน  และสันติ

เมื่อเรารู้หลักคำสอนของแต่ละศาสนาแล้ว เราจึงเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างมิตรภาพ (พันธมิตร) และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติ โดยใช้กระบวนการทำศาสนสัมพันธ์ โดยใช้หลักการ“หนึ่งเดียวในความแตกต่าง”  (Unity In Diversity) โดยใช้ เงื่อนไขที่สำคัญ คือ เคารพ จริงใจ เท่าเทียมกัน สิ่งที่ควรจดจำคือ เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อใคร และเราไม่ได้เอาชนะกัน แต่เรามาร่วมสร้างสัมพันธ์และสันติให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และประเทศชาติของเรา