Is Am Are

Is Am Are : คุณสุรเดช พูนทับ (ไอซ์)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

แนะนำตัวเองสักนิด

ปีโอ สุรเดช พูนทับ (ไอซ์) อายุ 27 ปี

วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปัจจุบันเป็นประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

มาร่วมงานเยาวชนได้อย่างไร ?

         การเข้ามาร่วมงานเยาวชนของตนเองหากนับย้อนกลับไปก็เกือบ 10 ปี ที่ได้มาร่วมค่ายเยาวชนเรียนรู้วิธีการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากเยาวชนถึงเยาวชน จนมีประสบการณ์ และได้รับโอกาสเข้ามาเป็นทีมงานเยาวชนในค่ายระดับชาติครั้งที่ 36 ในปี ค.ศ.2019 ที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพ ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรก เป็นแรงบันดาลใจใหม่ที่จุดไฟให้กับตัวเองในการทำงานเพื่อเยาวชนตามศักยภาพของตนเอง และสุดท้ายได้รับเลือกจากคณะกรรมการเยาวชนให้เป็นประธานเยาวชนฯ จากบันไดขั้นแรกในการเข้ามาร่วมงาน จนถึงวันนี้ก็ประมาณ 5 ปี ที่ได้อยู่และจะยังคงอยู่เพื่อทำงานเยาวชนของอัครสังฆมณฑล และของเยาวชนทุกคนต่อไป

ความคาดหวังในการทำงานเยาวชน

         สำหรับความคาดหวังในการทำงานเยาวชนโดยส่วนตัวหวังในเรื่องของ “ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน” ความสัมพันธ์ที่หมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความบกพร่องของกันและกัน  ยินดีในความงดงามและความสามารถของคนอื่น  มีอัธยาศรัยที่ดี เป็นพี่น้องและครอบครัวเดียวกัน

            หากเยาวชนสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน งานของเยาวชนจะมีบุคลากรที่เข้ามาทดแทนกันได้ตลอด รวมถึงเยาวชนจะเป็นกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง พัฒนาสู่การสร้างพระศาสนจักรที่เข้มแข็งอีกด้วย

More for you

Is Am Are : คุณสิทธิพงษ์ พันธุโสภณ (พี่เจ)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที

Is Am Are : คุณสุรเดช พูนทับ (ไอซ์)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | < 1 นาที