Is Am Are

Is Am Are : คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน (พ่อท็อป)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

บาทหลวง เปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน ชื่อเล่น พ่อท็อป

สังกัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1.หน้าที่ได้รับมอบหมาย

1.1ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ช่วยงานศาสนบริกรคริสตชน ในด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ การเยี่ยมเยียนสัตบุรุษ

1.2 ผู้รับผิดชอบ (จิตตาภิบาล) แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ดูแล จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนให้สอดคล้องกับทิศทางแผนงานอภิบาลของอัครสังฆมณฑล

2.ความคาดหวังในงานและในเยาวชน

สำหรับบรรดาสัตบุรุษ พวกเขาหล่อหลอมเป็นพยานถึงพระเยซูงานที่พระบิดาประทานให้พระบุตรเพื่อประทานความรอดพ้น ผ่านทางงานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้  เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น, รักษาลูกชายของเจ้าหน้าที่, รักษาคนง่อย เป็นพยานในนามของพระเยซูว่าพระบิดาได้ส่งพระองค์มาเพื่อเปิดเผยพระเจ้าและความลึกลับของพระองค์ ไถ่มนุษยชาติจากอำนาจของมาร (CCC. 516-518)

สำหรับบรรดาเยาวชน เป็นอนาคตสำหรับโลกของเรา พวกเขานั้นเป็นปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นเป็นอยู่ในตอนนี้ พวกเขากำลังช่วยเสริมสร้างโลกใบนี้อยู่ (CV. 64)

More for you

Is Am Are : Fr.Nguyen Van Loung

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 3 นาที