Is Am Are

Is Am Are: นางสาวสุดารัตน์ จันทร์หอม (เฟิร์น)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

คุณเป็นใคร?

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์    จันทร์หอม

ชื่อเล่น : เฟิร์น

อายุ : 20 ปี

ระดับการศึกษา : ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟกรรมกรหนองห่าง อ.บัวลาย  จ.นครราชสีมา

สังฆมณฑล : นครราชสีมา

ดิฉันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอม ดิฉันได้มีโอกาสมาช่วยงานในเขตวัดของตน โดยการดูแลน้อง ๆ ช่วยครูคำสอนที่วัด เช่น สอนคำสอน นำกิจกรรมสันทนาการ ทำความสะอาดบริเวณวัด ช่วยงานพิธีกรรมต่าง ๆ ในวัด ดิฉันได้เข้ามาช่วยงานวัดแบบจริงจัง ตั้งแต่ช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายเริ่มจากการเป็นตัวแทนเยาวชนของหมู่บ้าน เข้าร่วมค่ายเยาวชนที่สังฆมณฑลได้จัดขึ้นในทุก ๆ ปี พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้ไปร่วมค่ายเยาวชนสี่อีสาน ค่ายเยาวชนระดับชาติ ยังเป็นตัวแทนของสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางไปรับเสด็จและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เป็นการเพิ่มโอกาสและประสบการณ์ในการทำงานเยาวชนมากขึ้น ได้พบเจอเพื่อน ๆ ต่าง    สังฆมณฑลอีกด้วย ทำให้มีแรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้นที่จะมาทำงานในเขตวัดของตนเอง

สิ่งที่คุณคาดหวัง และสิ่งที่คุณสามารถทำได้คืออะไร?

สิ่งที่ดิฉันคาดหวังอยากให้เยาวชนทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในเขตวัดและในเขตสังฆมณฑลของตน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สังฆมณฑลจัดขึ้น ส่วนดิฉันเป็นเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟอยากทำงานของพระให้เต็มที่เท่าที่ตนเองจะทำได้ เพราะตัวดิฉันได้เป็นตัวแทนไปค่ายเยาวชนต่าง ๆ อยากนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าค่ายมาใช้ในการทำงานที่วัดของตนเอง สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้คือ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ช่วยงานเยาวชนในเขตวัดของตน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้อง ๆ เยาวชนทุกคนรู้จักช่วยงานวัดของตน เพราะดิฉันเชื่อว่า ถ้าเราทำงานของพระ พระจะประทานพระพรให้กับเรา