Is Am Are

Is Am Are:
คุณพ่อเยโรมสมสุข หทัยภัสสร (พ่อบู้)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

กระผม คุณพ่อเยโรมสมสุข หทัยภัสสร  (พ่อบู้) อายุ 33 ปี พ่อเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญ   เปโตร (บ้านพะเด๊ะ จ.ตาก)  สังฆมณฑลนครสวรรค์ พ่อจบปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน นครปฐม

ปัจจุบัน พ่อรับหน้าที่เป็นจิตตาภิบาลเยาวชน ของเขต 2 เป็นอธิการสามเณราลัยจอห์น ปอล พิษณุโลก (บ้านเณรเล็กชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

สิ่งที่พ่อคาดหวัง……ในปีนี้สำหรับเยาวชน   

  1. การปรับและเปลี่ยน… แนวคิดของผู้รับผิดชอบเยาวชนและตัวเยาวชน เพื่อก้าวทันในยุคปัจจุบันและกระแสของเยาวชนยุคนี้ 
  2. การร่วมกิจกรรม…. เป็นการขับเคลื่อนกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็นระดับวัด ระดับเขตและระดับสังฆมณฑล ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนได้แสดงบทบาทและหน้าที่ของพวกเขา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาสามารถแสดงศักยภาพของแต่ละคนและช่วยสร้างทักษะในด้านต่างๆ ไปในตัว 
  3. การเข้าใจ…. เพื่อเข้าใจและยอมรับโดยพี่น้องสัตบุรุษคอยสนับสนุนและส่งเสริมบุตรหลานที่เป็นเยาวชนเข้าร่วมและมีส่วนในงานของพระศาสนจักร เพื่อความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นพลังของพระศาสนจักรต่อไป