Is Am Are

Is am are: คุณพ่อ ยอห์น วิชญะ ประทุมมา (พ่อขวัญ)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

สวัสดีครับ ชื่อ คุณพ่อ ยอห์น วิชญะ ประทุมมา (พ่อขวัญ) สังฆมณฑลนครราชสีมา

1. หน้าที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดนครราชสีมา                 

ช่วยงานศาสนบริกรคริสตชน ในด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ การเยี่ยมเยี่ยนสัตบุรุษ และรับผิดชอบดูแล บริหารไร่วนานุรักษ์ (ค่ายลูกเสือไร่ 74) วังน้ำเขียว 

1.2 ผู้รับผิดชอบ (จิตตาภิบาล) แผนกเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา

ทำหน้าที่ทั้งจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชนในสังฆมณฑล ดูแล จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนงานอภิบาลของสังฆมณฑลที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน 

2. ความคาดหวังในงานและในเยาวชน

พ่อเองพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มที่ ตามความสามารถที่ทำได้กับงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมน้อง ๆ เยาวชนสามารถดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินชีวิตเพื่อกันและกัน ในความเป็นหนึ่งเดียวและรวมมือกับงานของพระศาสนจักร

ที่สุดแล้ว เยาวชนต้องสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันในการทำหน้าที่ของตนเองในปัจจุบัน และเป็นแรงแรงบันดาลใจต่อผู้อื่นในสังคมต่อไป