Is Am Are

Is Am Are: คุณพ่อสุพจน์ สายเสมา (พ่อตั้ม)

โดย เพื่อนคู่คริสต์ | 2 นาที

สวัสดีครับ พ่อชื่อคุณพ่อสุพจน์ สายเสมา (พ่อตั้ม) สังฆมณฑลอุบลราชธานี

และ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  1. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี 
  2. จิตตาธิการเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธานี

งานที่พ่อทำ ส่วนแรก คืองานของวัด การถวายมิสซา การบริการศีลศักดิ์สิทธิ์ การเยี่ยมเยียนสัตบุรุษ ส่วนงานศูนย์ประสานงานเยาวชน ก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการและงานต่าง ๆ ตลอดปี การติดตามเยาวชนตามวัด และการประสานงานเพื่อให้กิจกรรมของเยาวชนได้ขับเคลื่อน อาศัยทีมงานผู้ประสานงานเยาวชนตามวัดต่างๆ 

สิ่งที่คาดหวัง

  1. คาดหวังกับตัวเอง คือการที่หวังว่าสิ่งที่พ่อได้รับมอบหมาย พ่อจะสามารถทำให้ออกมาได้ดีที่สุด หวังว่าพ่อจะเป็นเครื่องมือของพระที่ดีที่สุด และพ่อจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่ ส่วนผลที่ตามมานั้น พ่อฝากไว้กับพระเป็นเจ้าทรงเมตตา และประทานแก่กิจการนั้นๆ
  2. คาดหวังกับผู้อื่น คือหวังว่าบุคคลที่พ่อทำงานด้วย เขาเหล่านั้นจะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเขาเอง เข้าใจถึงแผนการที่พระมอบให้เขา จะเป็นเครื่องมือที่ดีของพระตามแต่ละคนที่ แล้วถ้าทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ทุกคนก็จะสามารถเป็นเครื่องมือของพระ ที่จะทำให้แผนการของพระเจ้า และความรักของพระปรากฏเป็นจริง และชัดเจนขึ้นในสังคมของเรา 

อยากให้ทุกคน เข้าใจตัวเอง เห็นพระในตัวเอง และเห็นพระเจ้าในผู้อื่น ทำให้ทุกกิจการของตนเป็นกิจการที่มีพระเจ้าทรงประทับอยู่