Inspiration

ค.คน ชวนคิด 4

โดย ค.คนชวนคิด | < 1 นาที

การกระทำดีที่แท้จริง ต้องมีจุดกำเนิดมาจากหัวใจที่ดีงาม

ออกมาเป็นความคิดดีและการกระทำดีตามลำดับ

หัวใจที่ขาดความจริงใจก็ทำให้การกระทำแม้จะเป็นความดีก็ไม่เต็มร้อย

และมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังไปด้วย

เมื่อเป็นเช่นนี้ การทำความดียากหรือง่าย

คำตอบคือ “ง่าย” เพราะขึ้นอยู่กับหัวใจของเราเอง

และในเวลาเดียวกันก็มีคำตอบว่า “ยาก” ด้วยเช่นเดียวกัน

เหตุผลก็เพราะขึ้นอยู่กับหัวใจของเราเองอีกนั่นแหละ

ฉะนั้น ทำดีจะง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้มแข็งเพียงพอหรือไม่

ที่จะเอาชนะหัวใจของเรา อันเป็นจุดกำเนิดของการกระทำ

เยาวชนที่รัก

พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สอนเรามาตั้งแต่เด็ก

ในระดับความคิดสติปัญญา เราแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

แต่การตัดสินใจเลือกที่จะทำดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของเราเอง

โดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบัน การทำดีจึงเรียกร้องความกล้าหาญ

และความกล้าหาญก็เป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็ง

เข้มแข็งที่จะเอาชนะหัวใจของเราเอง และเลือกทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง